1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem serwisu pod adresem: www.pak-fol.pl (dalej „Serwis”).

1.2 Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Firma Predykcyjno Handlowo Usługowa " PAK-FOL" Robert Myjak ,
 NIP 734-130-67-03, zwany dalej „Administratorem”.

1.3 Kontakt z Administratorem jest możliwy w formie pisemnej, na adres podany w pkt 1.2 powyżej, lub w formie e-mailowej, na adres: biuro@pak-fol.pl.

1.4 Przetwarzanie Państwa danych osobowych dokonywane będzie zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr  2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (dalej „ RODO”).

1.5 Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych i zabezpieczenie danych osobowych przed ich udostepnieniem osobom nieupoważnionym, przejęciem przez osoby nieuprawnione, przetwarzaniem z naruszeniem właściwych przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz zmianą, utratą lub zniszczeniem.

 

2. CEL, PODSTAWA I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

2.1. Administrator przetwarza następujące dane osobowe użytkowników Serwisu:

imię i nazwisko; 
adres poczty elektronicznej; 
numer telefonu kontaktowego; 

2.2. Celem zbierania danych osobowych przez Administratora jest:

udzielenie odpowiedzi na zapytanie złożone za pośrednictwem formularza kontaktowego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit b RODO)

2.3. Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 2.1 jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skontaktowania się z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego umieszczonego w Serwisie.

2.4 Państwa dane osobowe nie są poddawane profilowaniu przez Administratora.

 

3. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH

Państwa dane przesłane za pośrednictwem formularza kontaktowego są przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty ich zebrania.

 

4. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Zebrane dane mogą być udostępniane dostawcom serwerów oraz programów informatycznych służących do obsługi działalności Administratora.

Dane mogą być także udostępniane podmiotom upoważnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

 

5. PLIKI COOKIES
 
Administrator zbiera automatycznie dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania z Serwisu. Są to pliki tekstowe zapisywane na Państwa komputerze podczas korzystania z Serwisu. 

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach Serwisu. Istnieje możliwość uniemożliwienia zbierania danych zawartych w plikach Cookies poprzez skorzystanie z odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej (w tym zakresie odsyłamy do pliku pomocy danej przeglądarki lub zalecamy kontakt z jej producentem).

Administrator zbiera jedynie pliki cookies sesyjne, tj. przechowywane wyłącznie do czasu opuszczenia Serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. 

Wykorzystanie danych zawartych w plikach Cookies jest niezbędne w celu optymalizacji korzystania z Serwisu oraz dostosowania Serwisu do preferencji użytkowników, jak również w celu prowadzenia statystyk dotyczących korzystania 
z Serwisu.

 

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

Mają Państwo prawo do:

dostępu do swoich danych, w tym uzyskania kopii danych;
żądania sprostowania danych;
usunięcia danych;
żądania ograniczenia przetwarzania danych;
żądania przeniesienia danych na rzecz innego Administratora

W celu realizacji powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Administratorem – dane kontaktowe znajdują się w pkt 1.2 oraz 1.3 niniejszej polityki prywatności.

Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Sprawdź naszą ofertę
Folie stretch
Folie bąbelkowe
Kartony, opakowania
Akcesoria do pakowania
Kątowniki tekturowe
Zapinki metalowe
Zapinki druciane
Narożniki plastikowe
Taśmy pakowe
Taśmy poliestrowe
Artykuły BHP
Pianki
Wypełniacze do Pakowania